icon-account icon-glass
безплатна доставка в българия
Последвай ни

Повече за Везба, българската шевица и нашата мисия


ХОРАТА ЗАД ВЕЗБА:

ЦВЕТОМИР ПЕТКОВ: 
Родом съм от Троян. Още от дете се увлякох по нашата история и по-точно обичаите ни, което впоследствие прерастна в любов към фолклора. Животът ми премина в страстно търсене на закодираните знаци зад шевиците, а професията ми на дизайнер ми позволи да ги адаптирам към съвремието, поставяйки ги върху различни по тип облекла.

ЗДРАВКО ЗЕЛЕНОГРАДСКИ:
Родом от София. Страшно много обичам и ценя българската история. А това от своя страна беше и нашият стимул да създадем проект, чиято кауза да предава съхранената през вековете информация за нашия народ и да я запазим за бъдещите поколения, както се е случвало и досега.

ИСТОРИЯТА: 

Истината е, че идеята ни се зароди по интересен начин и на необичайно място, които в последствие спомогнаха за разрастването на екипа на ВЕЗБА! Беше обикновен разговор между хора, които разхождат кучетата си, и чиято огромна любов обхваща всичко българско, традиционно и родно. В началото на 2017 г. двамата веднага застанахме зад идеята и решихме да създадем марката ВЕЗБА с една обща цел – да съхраним частица от историята на България. А покрай това да напомняме на хората за нашите древни традиции, неповторими обичаи и велико народно самосъзнание!

ЛЮБОЗНАНИЕТО:

Науката и историята ни учат, че в нашето ДНК е закодирана информация от предците ни, а то носи и генетичните белези за нашата история и произход. 
Всеки от нас усеща това по един или друг начин, но за да надникнем в дълбочина, трябва да следваме недокоснатите от времето знаци. Ние от ВЕЗБА правим това, следвайки най-отличителния белег за нашите произход и история – шевицата. Тя не само изключително красива, но и носи в себе си историята, силата и спомена за миналото, което не искаме да бъде забравено. Много пъти ще повторим думата шевица, но в нея се крие посланието от нашите предци. Шевицата (система от сакрални символи) е сакрален символ, в който е закодирана информация чрез цветове, форми и разнообразни композиции. Тя е изворът, от който можем да черпим знания за поколения назад, както и за вековната ни история. 
В последните сто години, обаче, някой сякаш е решил, че шевицата е достойна само за музеите, а обичаите ни са се превърнали в отживелица.
Това е и едно от условията, които социолози и антрополози определят като основна движеща сила за погиването на една нация. Това е и част от нашата мисия – да не позволяваме българското да бъде забравено!
 
МИСИЯТА:

Ние вярваме, че всеки трябва да се гордее с произхода си, а какъв по подходящ начин да го покажем от това да носим на гърдите си символа на нашето родствено начало - шевицата! 
Данните сочат, че напускащите страната ни са предимно млади хора на възраст между петнадесет и двадесет и пет годишна възраст, и че над шестдесет процента от тях не възнамеряват да се върнат в България. 
Идеята на ВЕЗБА, без значение къде се намираме по света, е никой от нас да не забравя корените и обичаите ни, а винаги да помним и да се обръщаме към тях.

Подходът ни е насочен към всички, но особено към младите. Стараем се одеждите, които в днешни дни наричаме дрехи, да грабват тяхното внимание, защото се надяваме да открият част от себе си във ВЕЗБА. Това, което ни ръководи, е силата на българския народ, неговото желание за промяна и борбения дух на всеки един от нас. ВЕЗБА не се определя като модна марка – просто искаме да сме марката, която влиза в дома на всяки с ясна цел – да усетите любовта ни към родното и да се докоснете до шевицата – пъстра, олицетворяваща обичаите ни и майсторски изработена с помощта на игла и конец.

И все пак, за да угодим на капризите на времето, бихме се радвали, ако всеки от вас се превърне в #ПазителНаОбичаи, като се присъедини към семейството на ВЕЗБА!

Голямата ни идея е да покажем на хората пъстротата на родината ни, уникалните ни традиции, вярвания и обичаи и да не пазим великата ни история само в музеите. И макар част от сънародниците ни да не живеят в родината ни, ние вярваме, че отговорността да предадем знанието на бъдещите поколения е обща.

THE PEOPLE BEHIND VEZBA

TSVETOMIR PETKOV:

I was born in Troyan. Since I was a child I got carried away by our history and more precisely by our customs, which afterwards grew into love towards the folklore. My life has passed in passionate search of the coded signs hidden behind the embroidery and my profession as a designer allowed me to adapt them to the modernity, placing them on top of different types of clothes. 

ZDRAVKO ZELENOGRADSKI

Born in Sofia. I immensely love and value the bulgarian history. And this sort of was our stimulus to create a project which cause to transmit the stored through the centuries information about our people and to preserve it for future generations as it has been done up until now.

THE STORY:

The truth is that the idea was born in an interesting way and in an unusual place which subsequently helped to grow the VEZBA team. It was a simple conversation between two people walking their dogs and whose immense love covers everything bulgarian, traditional and native. At the beginning of 2017 the two of us immediately got behind the idea and decided to create the VEZBA brand with one common goal - to preserve a piece of Bulgaria's history. And besides that to remind people about our ancient traditions, unique customs and great national self-awareness. 

THE CURIOSITY:

Science and history teach us that our DNA is encoded with information from our ancestors and it also carries the genetic markers of our history and origins. Each of us feels this in one way or another but to dive into the deepest blue we must follow the signs untouched by the time. VEZBA does this by following the most distinctive mark of our origin and history - the embroidery. It is not only extremely beautiful but it carries within itself the history, the power and the memory of the past which we do not want to be forgotten. Many times we will repeat the word embroidery but in it lies the  message from our ancestors. The embroidery(a system of sacred symbols) is  a sacred symbol in which information is encoded through colours, shapes and various compositions. It is the source we gain knowledge from for generations back as well as for our centuries old history. However, in the last hundred or so years, someone has obviously decided that embroidery is only worthy of museums and our customs have become obsolete. This is also one of the conditions that sociologists and  anthropologists define as the main driving force for the demise of a nation. This is also part of our mission - to not allow the bulgarian to be forgotten. 

THE MISSION: 

We believe that everyone should be proud of their origins and what better way to show it than to wear on our chest the symbol of our kindred origin - the embroidery. The data shows that those leaving our country are mostly young people between the age of fifteen and twenty five and that over sixty percent of them do not intend to return to Bulgaria. The idea of VEZBA no matter where we are in the World is no one to forget our roots and customs but always to remember and address them. 

Our approach is aimed at everyone but mainly towards the young. We try the garments nowadays called clothes, to grab their attention because we hope they can find part of themselves in VEZBA. What guides us is the strength of the bulgarian people, their desire for change and the fighting spirit of each of us. VEZBA does not define itself as a fashion brand, we simply want to be the brand that enters everyone's home with a clear goal - to feel our love towards the native and to touch the embroidery - colourful, representing our customs and masterfully crafted with the help of a needle and thread.

Yet, in order to please the time's whimsy, we would love if each of you becomes a #Keeperofcustoms by joining the VEZBA family. 

Our great idea is to show people the motley of our homeland, the unique traditions, beliefs and customs and not to keep our great history only in museums. And though some of our fellow countryman do not live in our homeland we believe that the responsibility to pass on the knowledge to future generations is common.