Технологична модернизация в предприятиетоНаименование на проектната инвестиция: ,,Технологична модернизация в предприятието''

Краен получател: „ВЕЗБА“ ООД

Обща стойност: 158 666.71 лв., от които 79 333.36  лв. размер на безвъзмездната финансова помощ.

Начало: 20.11.2023 г.

Край: 20.08.2024 г.

 Основната цел на проектната инвестиция е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация ще се постигне, чрез закупуване на ново производствено оборудване с цифрово управление , което ще е в основата за постигането на планираните резултати от проектното предложение.

 Проектното предложение има и значим социален ефект и икономически ефект. Той ще подобри икономическото състояние на компанията и ще доведе до нови инвестиции в социални придобивки за персонала.