Символи и орнаменти

Символи  и орнаменти

Растителните орнаменти се появяват сравнително по-късно от животинските. Предполага се, че причина за това е бита на хората по онова време.

Човекът-ловец изобразявал това, ското били заета неговата мисъл - лова и преди всичко неговият обект - животното. С прекратяването на ловджийския бит, първобитното художествено творчество става достояние и за жената.

Когато народът преминава към земеделие, изместването на лова на втори план значително потиква напред развитието на растителния орнамент. Фауната започва да заема по-малко място във въображението на човека и естетичното чувство се удоволетворява само чрез изобразяването на растения. 

Популярни растителни орнаменти:

“Дърво на живота” - най-старият архаичен орнамент известен още като свещеното дърво. Според митологичните вярвания на славяните корените на това дърво оплитат цялата земя, а клоните му застилат небето. С това дърво е тясно свързан и култът към майчинството и плодородието. 

Лале - едни от предшествениците на пролетта. Процесът на растеж винаги е свързан с цъфтежа, който на свой ред символизира плодородието. Този орнамент присъства в една от нашите най-предпочитани шевици - “Плодородие”.

Роза - най-старинният орнамент в българската везба,за който се създава и особена стилизация - така наречената розета, която твърде много е загубила от реалният си образ. Този орнамент се среща в шевица “Защита”.

Животинските орнаменти са първата проява на художествен усет у първобитния човек. Стремежът на първобитния човек бил да възпроизведе точно действителните форми на животни, поради вярването, че начертанията на животинските образи имат магическо свойство да привличат самите животни.

Популярни животински орнаменти:

“Петли” - домашната птица носила символиката на вечно възпроизвеждащия се живот.

“Кончета” - Конят е соларен символ, той олицетворява слънцето което носи плодородие. Също така се свързва вечният живот. 

Геометричните орнаменти, постигнати чрез постоянното стилизиране на везбената орнаментика. Тези орнаменти имат световен обсег, понеже са тясно свързани с тъкаческата техника, която най-лесно се справя с възпроизвеждането на най-прости геометрични форми.

Популярни геометрични орнаменти:

“Канатица” - На почти всички места по света фигурата символизира безкрайност и вечен живот. Предназначението ѝ е било да предпазва от зли сили и негативни влияния, а елементите ѝ носят  идеята за щастие и благоденствие на притежателя. 

Елбетицата - най-лесно може да се разпознае чрез двата кръстосани кръста, разположени един върху друг. Двата кръста условно изобразяват четирите основни и четирите допълнителни посоки на света (север, юг, запад, изток, северозапад, североизток, югозапад и югоизток), съединяващи се в един общ стабилен център, който ги държи в синхрон.