icon-account icon-glass
безплатна доставка в българия
Последвай ни

Правила за участие в игра


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В  ИГРА С НАГРАДА НА ВЕЗБА

 

 

Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в играта.

 

І. Описание на играта, условия за участие

 1. Играта се провежда в периода от 15.11.2018 г. до 21.11.2018г., 17:00ч. („Период на играта").
 2. В Играта могат да участват физически лица („Участници”, „Потребители”), които са извършили валидна регистрация на електронна поща и са се абонирали за ВЕЗБА.
 3. Участниците заявяват желание за участие в Играта чрез попълване на регистрационна форма, достъпна чрез сайтовете  https://voucher.vezba.bg/register
  https://ebook.vezba.bg/enter

Регистрационната форма по предходното изречение включва въвеждането от Участника следната информация:

Име и Фамилия
Eлектронна поща

 

 1. Всеки потребител има право само на 1 участие.
 1. На 21.11.2018 г.  представител на Организатора на случаен принцип ще изтегли 1 (един) Участник в Играта, заявил желание за участие в периода от 15.11.2018. до 21.11.2018г. 17:00 ч, който ще бъде обявен за победител („Победител”) в същия ден и който има право да получи описаната в т. 6 от настоящите Общи условия награда.

ІІ. Награди, получаване на наградите

 1. Победителят по т.5 от настоящите Общи условия получава награда талон за покупка на стойност 100 лева.
  Валидност на ваучера от 22.11.2018 - 01.01.2019
  Сумите по ваучера не подлежат на връщане и не се изплаща ресто. В случай, че приносителя на ваучера избере оферта с по-висока стойност от стойността на ваучера - подарък, може да доплати разликата.
  Ваучерът може да се използва в кобинация с други активни промоции и оферти в магазина.
 2. Победителят се обявява на 21.11.2018 и се уведомява чрез писмо до електронната си поща от служители на Организатора. Наградата се получава отново чрез писмо в електронната поща на Победителя. 

ІІІ. Потребителско име

 1. Организаторът не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
 2. Участникът носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име.
 3. Участникът е длъжен да уведомява незабавно Организатора в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. Независимо от горното, Участникът е длъжен да уведомява Организатора при всяко неупълномощено ползване на предоставяната услуга.

 ІV. Съгласие с Общите условия и Сътрудничество

 1. Чрез потвърждение на желанието за участие в Играта по реда на т. 3, Участникът декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с клаузите им се задължава безусловно да ги спазва.
 2.  Чрез потвърждение на желанието за участие в Играта по реда на т. 3 Участникът се съгласява да бъде сниман и да участва в маркетингови дейности, рекламни материали и публикации в социални мрежи и други методи на комуникация свързани с ВЕЗБА.
 3. Промени в Общите условия
 4. С оглед периодично допълване и модификации на играта и нейното усъвършенстване и разширяване, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Организатора.
 5. Измененията и допълненията на тези Общи условия се публикуват на Facebook страницата на ВЕЗБА България и на http://vezba.bg/  и влизат в сила за всички Участници в деня на публикуването.

 

VІ. Ограничаване на отговорността

 1. С приемане на настоящите Общи условия Участникът декларира, че участието му в играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговаря за евентуално причинени на Участника при участие в играта вреди, освен ако са причинени умишлено.
 2. Организаторът не носи отговорност за вида, характера и съдържанието на изпратената от Участниците в играта информация и материали, под формата на текст.
 3. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, форсмажорни обстоятелства.

 VІI. Защита на личните данни

 1. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия и със заявяване на искане за участие се счита, че Участникът е изразил съгласие предоставените от него данни да бъдат съхранявани и обработвани от Организатора.
 2. Всеки Участник има право на достъп и поправка на своите лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.
 3. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
 4. Организаторът отговаря за защита на информацията на Участниците, станала им известна по повод на играта, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
 5. Информацията по предходната точка може да бъде използвана от Организатора за предлагане на нови услуги на потребителите (безплатни или платени), за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, освен в случай на изрично несъгласие за това на Участника, изразено при регистрацията.
 6. Организаторът има право да ползва събраната информация, за да предлага свои собствени или предлагани от други лица стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.
 7. Описаните по-горе цели, за които може да се ползва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Организатора.
 8. Организаторът се задължава да не следи, редактира или разкрива никаква лична информация за Участника или за участието му в играта и да не предоставя събраната информация на трети лица.