Общи условия

Добре дошли във ВЕЗБА.
Моля, прочетете изброените по-долу условия за използване на услугите на vezba.bg

Използването на услугите, предлагани от vezba.bg означава, че сте прочели и разбрали настоящите Общи условия и сте съгласни да спазвате разпоредбите им. Достъпът до използване на този сайт и предлаганите продукти и услуги, достъпни чрез този сайт, наричани колективно тук „Услуги“, са предмет на следните условия, срокове и забележки, регламентирани от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА vezba.bg

Настоящите Общи условия регламентират взаимоотношенията между "ВЕЗБА ООД" оператор на сайта vezba.bg, наричан по-долу "ВЕЗБА " или "НИЕ", от една страна, и лицата, ползващи услуги, предоставяни от сайта vezba.bg, както и лицата, осъществяващи покупка от разстояние, администрирани чрез електронния магазин на ВЕЗБА ООД: www.vezba.bg, наричани по-долу "ПОЛЗВАТЕЛИ" и / или "ПОТРЕБИТЕЛИ", и / или " ВИЕ", от друга страна.

1. ОБЩИ ДЕФИНИЦИИ И РАЗПОРЕДБИ

1.1. Дефинициите, използвани в настоящите Общи условия са:
 • ВЕЗБА ООД e дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: област София, община София, гр. София, п.к. 1233, ул. „Карлово“ № 11,
  вписано в Търговския регистър, към Агенция по вписванията на Република България с ЕИК: 204494512, тел. +359 888648199, e-mail: info@vezba.bg;
 • САЙТ означава интернет сайт, включително електронен магазин, опериращ под домейн: https://www.vezba.bg;
 • УСЛУГИ oзначава използване на функционалностите на сайта и осъществяване на покупко-продажби на стоки (артикули) от разстояние, съгласно настоящите Общи условия.
 • ПОТРЕБИТЕЛИ са физически или юридически лица, отговарящи на настоящите условия, ползващи услуги, предоставяни от сайта и/или извършващи покупки от разстояние, в качеството им на купувачи, чрез електронния магазин vezba.bg;
 • ПОРЪЧКА означава потребителска заявка за покупко-продажба от разстояние на един или повече конкретни артикули, предлагани от електронния магазин vezba.bg и потвърдена по имейл, предварително посочен от потребителите при тяхната регистрация.
 • ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ е сключеният от разстояние договор за покупко-продажба на стоки между ВЕЗБА, в качеството му на продавач, от една страна, и всеки потребител на електронния магазина, в качеството му на купувач, от друга страна, срещу заплащане на покупната цена, при настоящите Общи условия.
 • ОБЩИ УСЛОВИЯ означава настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА ВЕЗБА.

1.2. ВЕЗБА си запазва правото да управлява, регулира, контролира и промени, както намери за добре и по свое усмотрение, в общ или конкретен случай, съдържанието на сайта и/или електронния магазин, както и настоящите Общи условия за използване на услугите vezba.bg, без предварително известие.

2. СЪГЛАСИЕ  ЗА ПОЛЗВАНЕ

2.1. Настоящите Общи условия се прилагат за свободно използване на функционалностите на сайта, както и за всички поръчки и договори за продажби и доставки от разстояние, които предстои да бъдат направени и сключени с нас. Нищо в тези правила и условия не засяга законните ви права на потребители, включително правото ви да настоявате, че стоките, които купувате трябва да отговарят на описанието им, да са годни за целта и да бъдат на задоволително качество.

2.2. С натискането върху който и да е линк, бутон или приложение, находящи се на сайта, с изключение на линка, сочещ към тези Общи условия, ползвателите изрично и безусловно се съгласяват с настоящите Общи условия за ползване на определени функционалности на сайта и електронния магазин. Сайтът може да бъде разглеждан от вас свободно без регистрация.

2.3. Настоящите Общи условия уреждат също доставките на всеки един отделен артикул, поръчан от вас на ВЕЗБА. Чрез поръчка на даден артикул, ВИЕ се съгласявате да бъдете правно обвързани с Договор за покупко-продажба, регламентиран от приложимото право и тези Общи условия.


3. ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. ПРИЕМАНЕ

3.1. ВИЕ приемате настоящите Общи условия за неопределен период от време - от момента в който се регистрирате, и/или използвате каквато и да е услуга, предоставяна от ВЕЗБА, чрез сайта или електронния магазин.

3.2. Използването на сайта и/или електронния магазин означава, че ВИЕ сте се запознали и съгласили с всяко последващо изменение на настоящите Общи условия.

3.3. Всеки потребител на ВЕЗБА се счита за обвързан с Договор за покупко-продажба от разстояние, чрез електронния магазин, опериращ под домейн: vezba.bg Договорът за покупко-продажби от разстояние се счита за сключен от момента, в който ВЕЗБА потвърди вашата конкретна поръчка, при условия за валидиране на поръчките, посочени в настоящите Общи условия, Раздел VІІ, Поръчки.


4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

4.1 ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

4.1.1. ВЕЗБА се старае да осигури сигурност и поверителност при запазване на вашите данни, предоставяни при и по повод използване на услугите на сайта. ВЕЗБА ви препоръчва да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизате/използвате vezba.bg, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския ви профил. По този начин, при всеки достъп / използване на vezba.bg посредством профила (потребителско име и парола) се предполага, че поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването този профил.

4.1.2. Чрез влизането/използването на vezba.bg, клиентите и потребителите се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита от трети лица. Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба / злоупотреба при използване на профила, препоръчваме ви веднага да ни информирате. При регистриране предоставената информация трябва да бъде коректна и пълна. Обръщаме ви внимание, че носите отговорност, включително наказателна отговорност, за всякакви предоставени изявления / записи / фалшиви данни.

4.1.3. Във връзка с предоставянето на определени услуги, ВЕЗБА изисква от потребителите да предоставят точно определена информация като име, адрес за доставка, имейл адрес, възраст, телефонен номер, с цел да се удостовери автентичността на потребителите и да се изпращат уведомления, свързани с услуги на ВЕЗБА, изискващи регистрация. Ние можем да използваме предоставен от вас имейл адрес, за да изпратим актуални бюлетини или новини, свързани с услугите, които предлагаме.

4.1.4. ВЕЗБА използва бисквитки, за да съхранява предпочитанията ви, с цел да персонализираме предлаганите услуги, в съответствие с потребителските ви профили.

4.1.5. ВЕЗБА използва разумни мерки за защита на всякаква информация предоставяна от потребителите на сайта, съхраняваща се в нашата база данни. Предоставяме достъп до такава информация само на наши служители, които се нуждаят от нея за изпълнение на работните функции. Потребителските профили в ВЕЗБА са обезпечени с пароли. ВЕЗБА гарантира, че информацията в потребителските профили е поверителна. Моля, обърнете внимание, че ние не можем да гарантираме сигурността на информацията при неразрешено влизане или използване, и други фактори, които могат да изложат на риск сигурността на информацията по всяко време.

4.1.6. ВЕЗБА ще третира информацията, относно лични данни на всички потребители, като поверителна, в строго съответствие със законодателството на Европейския съюз, регламентиращо защита на личните данни.

4.1.7. За да осигурим сигурността на вашите плащания, ние работим със системата за сигурност Secure Socket Layer технология (SSL). Това означава, че когато се осъществи поръчка на vezba.bg, цялата информация се криптира. За да се гарантира, че вашата кредитна или дебитна карта не се използва без вашето съгласие, ние ще валидираме име, адрес и друга лична информация, предоставена от вас по време на процеса по дадена поръчка, срещу съответните бази данни на трети страни. С приемането на тези Общи условия, ВИЕ се съгласявате с тези проверки.

4.1.8. ВЕЗБА си запазва правото да откаже на всеки потребител достъп до vezba.bg, да закрие профил или да анулира поръчка/ки, включително потвърдена/ни поръчка/ки.
Също така, достъпът до vezba.bg може да бъде временно спрян, или ограничен, с цел поддръжка на vezba.bg, или въвеждане на нови дейности или услуги.
ВЕЗБА ще положи всички усилия да осигури достъп до vezba.bg без прекъсвания при електронно предаване и без грешки. Въпреки това, поради естеството на интернет, непрекъснатия достъп, липсата на грешки не може да бъде гарантирана.

4.2 ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

4.2.1. ВЕЗБА разбира важността от поверителността на личните данни. Поради тази причина, всяка транзакция бива криптирана и защитена, за да гарантираме, че вашите данни са защитени.

4.2.2. Препоръките на “ВЕЗБА“ ООД:

 • Пазете паролата си!
 • Не предоставяйте паролата си на никого. Лице, което знае паролата ви, има достъп до профила ви;
 • Избягвайте използването на същата парола за различни профили;
  Ако ползвате обществен компютър (напр. в библиотека или интернет кафе), винаги се уверявайте, че сте излезли от профила си, преди да изключите компютъра;
 • Често сменяйте паролата;
 • Не разгласявайте лична информация!

4.2.3. ВЕЗБА никога не би попитала за вашата парола по телефон или по имейл, както и информация за номера на кредитната ви карта. ВЕЗБА няма да изисква по телефона да разкриете данните от вашата банкова сметка или друга лична информация. Всяко подобно искане съответно по телефона или по имейл трябва да бъде игнорирано.
Ако някой отправи към вас подобно искане, моля, обърнете се към ВЕЗБА.

4.2.4. Идентифицирайте фалшивите и-мейли (фалшификация или измама):
Автентичните имейли на ВЕЗБА са тези, изпратени чрез електронна поща от адреси, завършващи на “@vezba.bg”
Не са автентични и-мейли от ВЕЗБА, които изискват лична информация, или тези които ви насочват към сайт, различен от vezba.bg
Някои съобщения съдържат линкове към сайтове, които ви насочват към друг сайт, въпреки че в URL има думата ВЕЗБА. Ако плъзнете мишката върху линка много пъти, можете да видите че URL е различен от използвания URL за идентификация и за свързване към сайтове, притежавани от ВЕЗБА.

4.3 ПРЕДПАЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

4.3.1. Всякаква предоставена информация относно лични данни или събрана чрез операциите във vezba.bg, ще бъде обработена от ВЕЗБА, със седалище в Република България, София, ул. Карлово № 11

ВЕЗБА гарантира сигурността и конфиденциалността на предоставените данни и предавани чрез компютърната ни система.

Данните и личната информация, предоставена от клиенти/потребители, се използва от ВЕЗБА за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с клиентите/потребителите относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги.

Също така, клиенти/потребители използва тези данни и информация за подобрение на онлайн магазина и платформата за онлайн търговия, за да се избегнат или предотвратят измами и злоупотреби във вреда на vezba.bg, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги за vezba.bg.

4.3.2. ВЕЗБА запазва всякаква информация, поставена на vezba.bg или изпратена по друг начин от ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ. Повечето от личните данни са предоставени от вас, когато регистрирате вашия профил в ВЕЗБА, за търсене на продукти в vezba.bg, когато осъществявате поръчки или изпращате съобщения, когато участвате в конкурси или попълвате формуляр в vezba.bg или тогава, когато общувате със служители на ВЕЗБА.

4.3.3. Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице, или неин еквивалент; едно отъждествено лице е лицето, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез един идентификационен номер, или на един или повече параметри от неговата физическа самоличност – психологическа, умствена, икономическа, културна или социална.

4.3.4. Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични, или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

4.3.5. Данните, които предоставяте, са: име, презиме, фамилия, адрес, имейл адрес и телефонен номер, име на получателя на поръчката (адреси и телефонни номера), и финансови данни.

Една серия от данни са събрани в автоматичен модул от ВЕЗБА, като например Интернет Протокол (IP) адрес, използван за свързване на компютъра в Интернет; логин; e-mail адрес; парола; информация за вашия компютър и за методи за свързване, като видът на браузъра и версия на операционната система; данни, които понякога се комбинират с подобна информация, събрана от други клиенти с цел да създава функции, като например „Най-добре продавани“; URL (Uniform Resource Locator) пълно време (включително датата и часа), броя на cookie; визуализирани или търсени продукти; както и всякакъв използван телефонен номер за свързване с нашите оператори. Също така, ВЕЗБА може да използва данни за браузъра, като cookie, cookie Flash или други подобни данни, събрани чрез определени части на vezba.bg за предотвратяване на измами и други цели.

4.3.6. Когато посетите vezba.bg и използвате нашите продукти, или посетите уебсайт, където ВЕЗБА публикува реклами, съдържание или анализи, ВЕЗБА може да постави cookie във вашия уеб браузър. Един модул cookie е ниско количество съхранена информация на компютъра, с цел да идентифицира браузерът по време на взаимодействие с уеб сайтове. Модулите cookie могат да бъдат използвани с цел съхраняване на елементи, като идентификатори или потребителски предпочитания. Един уеб сайт може да постави модул cookie за съхраняване в браузъра ако настройките на браузъра позволяват това. Един браузър може да позволи на определен уеб сайт да има достъп до модулите cookie, и да откаже такъв достъп на други сайтове.

4.3.7. ВЕЗБА може да използва модули cookie и за други цели, включително за:
Достъп до информация, когато влизате, за да предоставите персонализирано съдържание, за да съхраните последната визуализирана страница на един продукт или услуга ВЕЗБА

 • Оферти и подходящо съдържание спрямо вашите интереси
 • Вътрешен анализ, предоставен от клиента
 • Извършване на научни изследвания с цел подобряване на съдържанието, на продуктите и услугите ВЕЗБА.
 • Подкрепа на мерките за сигурност, като например изискването на повторно влизане за един продукт или услуга ВЕЗБА, след изтичането на определен период от време
 • Помагане за идентифициране на някои потенциални измамни дейности

  Ако не желаете да получавате реклами от ВЕЗБА, или да не сте абонат за получаването на оферти за избрани продукти от ВЕЗБА, моля посетете страницата за отказване на абонамента.

4.3.8. ВЕЗБА предоставя възможност за постоянно отписване. За използване на опцията за постоянно отписване, трябва да влезете във vezba.bg, преди да се отпишете.

Можете да конфигурирате браузъра за достъп на всички модули cookie, за отхвърляне на всички модули cookie, или да ви информираме тогава, когато е поставен модул cookie. Браузърите се различават помежду си, и поради това ви молим да се обърнете към менюто „Помощ“ на вашия браузър, за да научите начина за промяната на cookie.

Ако отхвърляте всички модули cookie, е възможно да нямате възможност да използвате продуктите или услугите на ВЕЗБА, които изискват влизане и да нямате възможност да се възползвате от офертите на ВЕЗБА.

4.3.9. ВЕЗБА събира лични данни от други източници, например, без ограничения, посетените страници на някои трети страни, които управляват операции в co-branding, чрез реклами или по друг начин; данни, период на търсене и събраните резултати вследствие на търсене в уеб търсачки, включително платеното съдържание (например спонсорирани Линкове Overture).

Достъпни на vezba.bg данни, като: актуализирана информация за последните поръчки, информация за лична идентификация (включително име, имейл адрес, парола, предпочитания за комуникация и рекламни предпочитания, Address Book), предложения (включително история на Последно разглеждани продукти, опитът на взаимодействие със vezba.bg, преди да потвърдите поръчка, както и предпочитания).
Информацията с личните данни на клиентите и потребителите са важен компонент от дейността нa ВЕЗБА.

4.3.10. Маркетинг дейности чрез получаването на информационни, или търговски съобщения ( оферти, промоции, рекламни и маркетингови съобщения на ВЕЗБА, и на трети лица, с които ВЕЗБА има отношения от всякакъв вид) на предоставените имейл адреси от ПОТРЕБИТЕЛИ и КЛИЕНТИ за:

 • Участие в конурси, промоции;
 • Изпращане на нетърговски или административни съобщения (промени в vezba.bg, администриране т.н.);
 • Необходими вътрешни статистики за подобряване на предоставените качества на услуги и изображението на vezba.bg и за създаване на нови характеристики, елементи, промоции, функциониране и нови услуги;
 • За да осигури достъпа до ограничени раздели на vezba.bg
 • Пазарни изследвания;
 • Следене на продажбени данни.

4.3.11. ВЕЗБА може да разкрие тази информация на неговите дистрибутори и агенти, при условията на споразумения за поверителност, извършване на определени дейности от страна на ВЕЗБА, но без ограничения – за обработване и изпълнение на поръчки, доставяне на поръчки, анализ на данни и информация, предоставяне на помощ за маркетинг, съобщаване на предложения по електронна поща, проучвания и анализи на продажбите, плащания с кредитни карти. Тези доставчици могат да имат достъп до личните данни, които са необходими, за да изпълняват задълженията си.

ВЕЗБА ще разкрие информацията за вашия профил и други лични данни, когато е изрично инструктиран от закона или за да си защити своите права, собствеността и сигурността. Това включва обмен на информация с други фирми и организации, за предотвратяване на измами. Рабира се, това не включва продажбата, споделяне или по друг начин разкриване на лични данни за търговски цели, различни от посочените.

На основата на една изпратена поръчка на e-mail адрес sales@vezba.bg, клиентите/потребителите могат да имат, безплатно, следните права:

 •  да се намесват при предоставянето на данни;
 • да се противопоставят на обработката на данни заради законни и основателна причини, свързани с конкретната ситуация.

4.4 ПРАВА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

4.4.1. Съдържанието на този vezba.bg, формата, текста, графиката, лого, бутоните, иконките, изображенията, аудио файлове, цифрови изтегляния, компилации на данни и софтуер, са собственост на ВЕЗБА, неговите представители или неговите доставчици на съдържание и са защитени от законите на Република България, както и международните закони за авторското право и базите данни.

Всички материали, използвани във vezba.bg (съдържание), са собственост на ВЕЗБА.

Без прилагането на горепосоченото, ВЕЗБА може да осигури възможността за изтегляне на тапети, скрийнсейвъри и други помощни програми от vezba.bg.

4.4.2. Достъпът /използването на vezba.bg не дава на клиента/потребителя права за препродажба или търговско използване на vezba.bg или съдържанието му.
Клиентите/потребителите нямат право да събират, или използват списъци, описания и цените на продуктите, търгувани от ВЕЗБА, да направят копие на vezba.bg или съдържанието му.
Всяко изтегляне или копиране на информация за профил в полза на друг търговец, както и използването на автоматични устройства или друг начин на придобиване за извличане на данни е строго забранена без изричното писмено съгласие на ВЕЗБА.

Достъп /използване на този уеб сайт не дава на клиента/потребителя правото да възпроизвежда, дублира, копира, продава, препродава, посещава или по друг начин да използва с всякаква търговска цел vezba.bg и всяка част от него, без изричното писмено съгласие на ВЕЗБА.

4.4.3. Kлиентите/потребителите нямат право да използват логото, марка или друга графика/чертеж на vezba.bg, без изричното писмено съгласие на ВЕЗБА.

Чрез представяне на информация или материали чрез този сайт клиента/потребитяля се съгласява да предостави на дружеството ВЕЗБА правото да използва, възпроизвежда, показва, модифицира, предава и разпространява тези материали или информация. Също така, клиента/потребителя се съгласява, че дружеството ВЕЗБА може да използва свободно в негов интерес тези идеи, концепции, know-how или техники, изпратени чрез vezba.bg. Дружеството ВЕЗБА няма да бъде обвързано със задължения, свързани с поверителността на изпратената информация, ако действащото законодателство не предвижда други спецификации в това отношение.

5. УСЛУГИ НА ВЕЗБА

5.1. В рамките на сайта и/или електронния магазин на ВЕЗБА, вие можете да ползвате следните услуги:
 • да разглеждате съдържанието на сайта и/или електронния магазин;
 • да осъществявате покупко-продажба на стоки (артикули) от разстояние;
 • да компилирате и използвате данни и информация, предоставяни за определени артикули;

5.2. ВЕЗБА произвежда, изработва и предлага за продажба от разстояние висококачествени серии от дизайнерски облекла и аксесоари, със собствена търговска марка и отличителен дизайн.

5.3. ВЕЗБА отделя голямо внимание на информацията, която предоставя за всеки един свой артикул, предложен за продажба, чрез електронния магазин: vezba.bg. Информацията е точна, подробна и съдържа детайли относно наличните размери, подробно описание на вида материи, изискванията за качество, приложени при изработката, подробности за начина на производство, включително информация за приложен ръчен труд при изработката, или завършването на артикулите „на ръка“, както и трансформирана фолклорна шевица от различни области на България.

5.4. При изработката или завършването на всеки един от артикулите, предлагани от ВЕЗБА, се използва включително ръчен труд и въображение и в този смисъл ВЕЗБА не гарантира еднаквостта на всеки артикул, изразяваща се в текстурата на вида на използваните материи (разположението на бодовете, естествена кожа, сплитка на плетени материи) или индивидуален подход при завършване краищата на облеклата.

5.5. Изображенията, публикувани в сайта, са с високо качество, с цел максимално точно да представят текстурата на използваните материали и цветовете на отделните артикули. Въпреки това, цветовете, тяхната яркост и яснота ще зависят от личните ви монитори, и в този смисъл ВЕЗБА не може да гарантира, че отговарят на действителните.

5.6. ВЕЗБА предоставя своите услуги, включително с планирани и непланирани прекъсвания. Всички аспекти на услугите са обект на промяна или премахване единствено по преценка на ВЕЗБА.

5.7. ВЕЗБА запазва правото на отказ от услуга временно или за неопределено време, включително правото, по свое усмотрение, да анулира непотвърдени поръчки, или да премахва неактивни профили.

5.8. Услугите на ВЕЗБА се предоставят каквито са и доколкото са налични. ВЕЗБА не дава гаранция, че услугите ще отговарят на вашите изисквания,или че ще бъдат предоставени непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки.

5.9. Продуктите на ВЕЗБА са придружени с описание на шевицата и/или фолклорният елемент използвани за декорация. Описанието е предоставено от дизайнера на марката, изготвено чрез информация от книги и други източници. Възможно е различни източници да предоставят различна – не аналогична информация за шевиците, символите, използваните цветове теологичната им натовареност, географско положение и други. ВЕЗБА не носи отговорност за разминавания в наличната информация приложена към продуктите и друга такава от какъвто и да е тип източници, както и не носи отговорност за теологичното тълкуване.

6. РЕГИСТРАЦИЯ

6.1. Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията е необходима при осъществяване на покупка от разстояние, чрез електронния магазин на ВЕЗБА. За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационния формуляр, който се намира тук.

6.2. След завършване на регистрационната процедура, ВИЕ създавате профил във ВЕЗБА. Достъпът до вашия профил се осъществява чрез потребителско име и парола, избрани от Вас, при попълването на регистрационния формуляр. Регистрираните потребители имат възможност да правят списък с любими продукти, да добавят няколко адреса за доставка и да избират между тях, да получават по e-mail информация и предложения от нас. Необходимите данни за регистрация са име, презиме, фамилия, адрес за доставка, телефон за връзка, електронна поща.

6.3. С успешно приключване на регистрацията, ВИЕ потвърждавате, че личната информация, която се предоставя от вас при процедурата по регистрация, е вярна, точна и актуална във всички отношения. ВЕЗБА не носи каквато и да е отговорност при невярно, неправилно или неточно предоставена информация, вярна информация, представена по заблуждаващ начин, както и при печатни грешки.

6.4. С успешно приключване на регистрацията, ВИЕ потвърждавате, че:
 • сте възрастен, над 18-годишна възраст;
 • че сте прочели и приемате настоящите Общи условия;

6.5. ВЕЗБА абсолютно не може да контролира дали малолетни потребители получават достъп до услугите, които предоставя, и не дава гаранция, че малолетни или непълнолетни потребители могат да осъществяват покупка от разстояние чрез електронния магазин на ВЕЗБА.

6.6. Моля, имайте предвид, че ВИЕ сте напълно отговорни за всички дейности, извършвани чрез профила ви, или под името на профила. Разкриването на вашата парола за достъп на друго лице, е изцяло на ваш собствен риск.

7. ПОРЪЧКИ

7.1. За да се направи поръчка от електронния магазин на ВЕЗБА, потребителят следва да посочи избрания от него артикул и детайли относно размер, количество и условия на доставка. Поръчката се активира до електронния магазин на ВЕЗБА чрез натискане на бутон „купи“, намиращ се под данните за доставка на съответния/те артикул/ли.

7.2. Приемането на поръчка се извършва, когато ние изрично потвърдим вашата поръчка, чрез електронно писмо на посочения от вас имейл адрес, под формата на документ, наречен „потвърждение на поръчката“, в който се посочва, че ние приемаме вашата поръчка. В потвърждението по имейл се посочва поръчания артикул, размер, количество, номер на поръчката, дата и час, в който е направена поръчката.

7.3. В случай, че определен поръчан артикул не е в наличност, консултант на ВЕЗБА уведомява потребителя кога ще бъде наличен. Ако потребителят не се съгласи поръчката да се забави или отнесе за друг артикул (аналогичен модел), поръчката може да бъде анулирана.

7.4. Поръчки в електронния магазин на ВЕЗБА (vezba.bg) се приемат 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата.

7.5. Поръчки, получени от потребители, посочили некоректни данни при своята регистрация, могат да бъдат анулирани. ВЕЗБА си запазва правото да уведомява потребителите за некоректни данни или липсващи данни в профила ви при обработка на поръчките, и ако в рамките на 48 (четиридесет и осем) часа не получи коректни данни от вас, такива поръчки получават статус „анулирани“, поради невъзможност да бъдат изпълнени.

7.6. Изпратеното до вашия имейл адрес потвърждение на поръчка, се счита за сключване на Договор за покупко-продажба от разстояние между вас и ВЕЗБА, опериращ под домейн: vezba.bg. Нашето потвърждение на поръчка се счита за влязло в сила, когато е било изпратено до електронния адрес, посочен от вас в регистрационния формуляр, независимо че по някакви причини, извън контрола на ВЕЗБА, електронното писмо не е достигнало до вас.

7.7. ВИЕ може да откажете направена поръчка, без да е необходимо да посочвате причини за отказа си не по-късно от потвърждаването на поръчка, от страна на ВЕЗБА. Отказ на поръчка може да се направи чрез електронно писмо до посочения в сайта имейл адрес: sales@vezba.bg. За валиден се приема отказът, в който са посочени: номер на поръчката, двете имена и и-мейл адрес, с който сте регистриран в сайта, както и цената на поръчката.

7.8. ВЕЗБА може да прекрати договора, ако поръчан от вас артикул не е на разположение по каквато и да е причина. Ако това е така, ние ще ви уведомим и ще възстановим в пълен размер сумата, ако вече сте платили за него.


8. ЦЕНИ

8.1. Цените на артикулите, предлагани от електронния магазин на ВЕЗБА, са посочени в български лева BGN. Всички цени са с включен ДДС. Посочените цени не включват разходите за доставка на поръчаните артикули. Евентуалните разходите за доставка се заплащат в допълнение към цената на поръчаните артикули и са посочени тук.

8.2. Независимо от нашето внимание, при описанието на всички детайли и цени, свързани с предлаганите артикули, могат да възникнат грешки. Ако откриете грешка в цената на поръчваните артикули, моля да ни информирате за това възможно най-скоро и ние ще ви дадем възможност да потвърдите вашата поръчка на правилната цена, или да я отмените.

8.3. ВЕЗБА си запазва правото да коригира евентуални грешки, неточности или пропуски и да промени, или актуализира информация за предлагани артикули по всяко време, без предизвестие. ВЕЗБА си запазва правото да откаже изпълнението на поръчки, за които може да е посочена информация, която да съдържа грешки или неточности, включително, без ограничение, грешки и неточности по отношение на цените, превалутирането, доставката, условията на плащане, или връщане на предлагани артикули.

8.4. Ако потребителските поръчки за доставка са извън границите на ЕС, моля, имайте предвид, че покупката ви може да бъде обект на вносни мита и такси, които са дължими, когато стоките достигнат страната по местоназначение. Всякакви такива мита и такси, събирани във връзка с митническото оформяне на документи, се поемат от потребителя. В този смисъл ВЕЗБА препоръчва на потребителите да се информират предварително относно процедури по отношение на данъци / мита, които могат да бъдат приложими за тяхната територия при вноса на стоки.

8.5. При липса на друго указание, се счита, че цените са за единично количество, с ДДС. Моля имайте предвид, че при доставката на стоки за определени територии, може да бъде начислено ДДС.


9. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

9.1. ВИЕ може да заплатите цената на поръчани от вас артикули, предлагани от електронния ни магазин, като използвате по избор един от следните методи:

 • Плащане с наложен платеж (ППП) - Важи само за доставки на територията на Р. България
 • Плащане с карта, посредством Stripe
 • Плащане с банков превод

9.2. С приемането на настоящите Общи условия, ВИЕ давате своето изрично и безусловно съгласие да заплащате авансово на ВЕЗБА, цялата продажна цена на поръчани от вас чрез електронния магазин на ВЕЗБА артикули. В случай на плащане по банков път, имайте предвид, че следва да предвидите допълнително заплащане на възможни банкови такси или комисионни, за достигане на банковия превод до банковата сметка на ВЕЗБА.

9.3. За да осъществите покупка от разстояние, през електронния магазин на ВЕЗБА, е необходимо да притежавате банкова сметка, с която да осъществите банковия превод, или валидна дебитна или кредитна карта, с която да обезпечите електронна разплащателна сметка.

9.4. При получаване на поръчката, ние осъществяваме стандартна проверка, за да се гарантира, че сметката ви покрива стойността на поръчката.

9.5. ВЕЗБА си запазва правото да получи валидиране на информацията за плащането, преди да достави поръчаните артикули. Моля, имайте предвид, че ако валутата на платежната карта се различава от валутата на плащането, сумата на плащането ще бъде изчислена по съответния за деня валутен курс на издателя на картата. Ако издателят на платежната карта отказва да разреши плащане на ВЕЗБА, ВЕЗБА не носи отговорност за всяко забавяне или неизпълнение на доставката. ВЕЗБА ще ви уведоми за всяка невъзможност да се изпълни доставката.

10. ДОСТАВКА

10.1. ВЕЗБА има за цел да достави поръчаните артикули на потребителите на адрес по ваш избор, в перфектно състояние и в най-кратки срокове. ВЕЗБА подхожда към доставките на поръчани артикули с особено внимание, за да предотврати всяка загуба или разочарование, в резултат от времето на доставка.

10.2. ВЕЗБА извършва доставки без териториални ограничения – в целия свят, с помощта на надеждни партньори. Моля, имайте предвид, че разходите за изпълнение на доставка се добавят автоматично от ВЕЗБА, в съответствие с вида на доставката, адреса на доставката, държава на доставката и тежестта на доставката.

10.3. ВЕЗБА извършва доставки до офис на куриерска фирма, или точен адрес, за следните прогнозни срокове:
 • експресни доставки, чрез куриерска фирма, в рамките на 1 – 14 работни (в зависимост от вашето местонахождение по света) 

10.4. Прогнозните срокове за доставка започват да текат от датата на изпращане на поръчаните артикули, и ВЕЗБА не носи отговорност за каквито и да било забавяния, причинени от всякакви местни процедури за митническо освобождаване. Посочените прогнозни срокове се прилагат, доколкото не противоречат на сроковете за доставка, прилагани от куриерските организации, с които ВЕЗБА работи за различните държави.

10.5. Ако поръчаните артикули не могат да бъдат доставени в рамките на посочените прогнозни срокове, ВЕЗБА ще уведоми потребителите, и ще се старае да осъществи доставката толкова бързо, до колкото е практически възможно. При всички случаи ВЕЗБА си запазва правото едностранно, без да информира потребителите да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни.

10.6. Доставките се получават стандартно – на ръка срещу подпис. При невъзможност или затруднение за връчване лично на потребителите, доставките се връчват на лица, членове на домакинството, или на лица, посочени от потребителите, като се отбелязва името на лицето, получило доставката и връзката му с потребителя. При невъзможност за връчване на доставката след два опита, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на потребителите, ВЕЗБА задържа всички заплатени от потребителите суми.

10.7. Данни и информация за движението на доставката и срока на нейното изпълнение ще бъдат изпратени до електронния ви адрес, посочен в регистрационния формуляр за връзка, заедно с потвърждението на поръчката, или по-късно. Ако ВИЕ сте поръчали няколко вида артикули по едно и също време, поръчаните артикули могат да бъдат доставени в различни моменти.

11. ОТСТЪПКИ

11.1. Отстъпки могат да се предлагат на избрани клиенти, при спазване на политиката на поверителност и дискретност.

11.2. Привилегии за отстъпки могат да бъдат оповестени по всяко време, във връзка с който и да е предлаган от ВЕЗБА артикул.


12. РЕКЛАМАЦИИ И ВРЪЩАНЕ НА АРТИКУЛИ 

12.1. ВЕЗБА се стреми да постигне пълно удовлетворяване на своите потребители. Удовлетворението на потребителите е основен приоритет на ВЕЗБА и в този смисъл ВЕЗБА отделя внимание на всяка заявка за връщане, или на всеки отделен случай на рекламация, с цел да предостави най-доброто обслужване на своите потребители.

12.2. Ако доставените артикули не отговарят на поръчаните, или се забелязват явни дефекти, или повреди, моля да се свържете незабавно с нас на e-mail: sales@vezba.bg. Отдел Обслужване на клиенти на ВЕЗБА ще направи всичко възможно, за да коригира грешката, или осигури възстановяване, или замяна на артикулите, в съответствие с нашата политика за рекламации.

12.3. ВЕЗБА се надява потребителите да са доволни от закупените артикули и предлага пълно възстановяване на платената сума, или замяна на закупените артикули, в случаите на рекламации, връщане и/или замяна в случаите на избор на различен размер от поръчания, който е на разположение.

12.4. ВИЕ може да върнете закупени от ВЕЗБА артикули, които не са носени, използвани и повредени. За да получите възстановяване на платената сума, или замяна на артикули, те трябва да бъдат запазени и върнати на ВЕЗБА в отлично състояние, без индикации за носене, използване или повреда, с всички етикети, закрепени към тях, в оригиналната опаковка, придружени от покупните документи (копие от оригинална фактура и/или копие от касова бележка, заедно със съответната стокова разписка).

12.5. Връщането и/или замяната на закупени артикули се осъществява при следните условия:

 • ВИЕ следва да уведомите ВЕЗБА за намерение да върнете или замените закупен артикул, като изпратите искане за връщане, или замяна на определен артикул, на посочения от ВЕЗБА електронен адрес: sales@vezba.bg, в рамките на 48 (четиридесет и осем) часа от получаването на доставката.
 • Закупените артикули следва да бъдат върнати в рамките на 14-дневен срок, считано от датата на искането за връщане на артикул. Рекламации, връщане и/или замяна на артикули извън тези срокове няма да бъдат приемани.
 • Моля, имайте предвид, че връщането на артикули е на ваша отговорност и рискът от повреждане или загуба е за ваша сметка, до момента, в който пратката достигне до ВЕЗБА. В този смисъл, ВЕЗБА препоръчва изпращане на пратка, която да гарантира стойността на връщаните артикули.
 • Моля, имайте предвид, че всички преки разходи за връщане на артикули са за сметка на потребителите.
 • Стойността на всички успешно върнати артикули, отговарящи на условията за връщане на артикулите, посочени по-горе, ще бъде възстановена по сметката на потребителя, след като бъдат приспаднати допълнителни евентуални разходи за такси, мита, шипинг такси, платени от ВЕЗБА, във връзка с получаването на върнатите артикули, за което ще бъдете изрично уведомявани. Моля, имайте предвид, че този процес може да отнеме до 30 (тридесет) дни.

12.6. Моля, обърнете внимание, че ВЕЗБА предлага нови и неизползвани артикули, с прикрепени търговска марка и етикет към тях. ВЕЗБА не продава употребявани артикули и няма да приеме какъвто и да е артикул с някаква индикация, че е бил използван. В такива случаи, артикулът ще бъде върнат на потребителя. ВЕЗБА не може да носи отговорност за всеки артикул, който не е бил върнат във вида, описан по-горе.

12.7. Моля, бъдете наясно, че артикулите, които се правят по поръчка не подлежат на връщане. Международни мита и данъци върху продажбите не могат да бъдат възстановявани при всички доставки.

13. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

13.1. ВЕЗБА не носи отговорност към потребителите за всяко неизпълнение на доставката, на поръчани артикули, включително и за всяко забавяне на доставката, или за каквато и да е повреда или дефект на артикули, което е причинено от каквото и да е събитие, или обстоятелство, което е извън неговия контрол, включително без ограничение, причинено от действия на трети лица (хакери, доставчици, правителства, наднационални или местни органи на власт), ситуации на въстание, бунт, граждански безредици, война, военни действия, военни операции, национални извънредни ситуации, тероризъм, пиратство, арести, ограничения от компетентен орган, стачки, епидемия, пожар, експлозия, буря, наводнение, суша, метеорологични условия, земетресение, природни бедствия и аварии, включително механична повреда на софтуер, повреда, или проблеми с публичните доставки за комунални услуги (включително електрически, телекомуникационни или интернет доставки), недостиг или невъзможност за снабдяване с консумативи, материали, оборудване или транспорт, следствие от „събитие на непреодолима сила“, независимо от това дали са могли да бъдат предвидени, или не.


14. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕ

14.1. Цялото съдържание на сайта и домейна, включително, но не само, изображения, фотографии, илюстрации, графики, звукови ефекти, музика, аудио- и видео съдържание, компютърни програми, компилации от данни, анимация, както и текстове, публикувани в сайта, и друга творческа продукция, до която ВИЕ имате достъп, представляващи защитени произведения, по смисъла на приложимото и международното авторско право и сродните му права – е собственост на ВЕЗБА. Моля, имайте предвид, че поемате цялата отговорност за използване на тези произведения в нарушение на правата на ВЕЗБА.

14.2. Съдържанието на сайта vezba.bg e достъпно единствено за лична, нетърговска употреба от потребителите на сайта. Моля, имайте предвид, че можете да изтеглите графики или изображения на избрани части от съдържанието, при условие, че се използват само за ваша лична, нетърговска употреба, което не променя по никакъв начин съдържанието и обема на правата на ВЕЗБА.

14.3. Моля, имайте предвид, че всяко неразрешено копиране, изтегляне, възпроизвеждане, модифициране, публикуване, разпространение, препредаване или създаване на производни произведения от защитените произведения на ВЕЗБА, с търговска цел, представлява непозволено използване и нарушение на права на ВЕЗБА и ще бъде търсена правна отговорност за това.

14.4. Търговски марки и лога, регистрирани, или нерегистрирани марки на ВЕЗБА, публикувани в сайта, са защитени от приложимото право и от международни договори в областта на интелектуалната собственост.


15. ПРИЛОЖИМО ПРАВО, КОМПЕТЕНТНОСТ И ЕЗИК

15.1. Използването на този сайт и всяко съдържание, публикувано в него, включително всички договори за покупка на артикули от разстояние, сключени в резултат на използване на този сайт или електронен магазин, са съобразени с българското законодателство. Страните по такъв договор се съгласяват да се подчиняват на изключителната юрисдикция на съдилищата в Република България.

15.2. Настоящите Общи условия са изготвени на български, придружени с легализиран превод на английски език. Всички договори с потребители, които не разбират, или не говорят български език, се сключват на английски език. Независимо от вашия национален език, със завършването на процедурата по регистрация, ВИЕ потвърждавате, че разбирате напълно значението на настоящите Общи условия на английски език.


16. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

16.1. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и допълвани по всяко време, по усмотрение на ВЕЗБА, като промените и/или допълненията влизат в сила от момента на публикуването им на сайта на ВЕЗБА.

16.2. Ако някои от разпоредбите на тези Общи условия бъдат определени като недействителни, незаконни, невалидни или по друг начин неприложими, поради законите на всяка държава или страна, в която тези условия са предназначени да действат и да бъдат ефективни, и ако в рамките на юрисдикцията на тази държава бъдат обявени за недействителни, незаконни, невалидни или неприложими, те се заличават, а останалите разпоредби продължават да действат и да бъдат изпълними, и остават в пълна сила и действие.


 17. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

17.1. Дефиниция
Бисквитките са малки файлове, които са изпратени към вашия браузър и записани на вашето устройство, когато посещавате сайтове като vezba.bg. Бисквитки спомагат за ефективността на сайта, оптимизират работата със сайта, като запомнят потребителските предпочитания. Те също предоставят информация на собственика на сайта за статистически цели и реклама. ВЕЗБА използва различни типове бисквитки и подобни похвати, всеки един от тях със специфична функция:

17.2. Функционални бисквитки
Те позволяват да бъдете разпознати от ВЕЗБА, така че да не трябва повторно да въвеждате данни, например език, всеки път когато ни посещавате. За регистрираните потребители, тези бисквитки им позволяват те да бъдат разпознати и да имат достъп до услуги, в зоните с ограничен достъп. Тези бисквитки подобряват качеството и усещането при навигиране във сайта vezba.bg и статистически бисквитки от Трети страни. Тези бисквитки се използват за статистически анализ относно вашата навигация в сайта. Резултатите от тези анализи се използват анонимно и само и единствено за статистически цели, само ако доставчика на услуги използва бисквитки във връзка с браузъра, или друго устройство, използвано за навигиране през сайта. Сайтът използва някои услуги на трети доставчици, които автономно, може да инсталират собствени бисквитки.

17.3. Профилиращи бисквитки от Трети страни
Тези бисквитки се използва за създаването на потребителски профил, с цел изпращане на комерсиални съобщения, според показаните предпочитания при посещението в сайта, или за подобряване на навигацията. Бисквитките от Трети страни се изпращат чрез сигурни компании и ни позволяват да предоставим производствени оферти на други свързани сайтове (ретаргетиране). ВЕЗБА няма контрол върху информацията предоставена от Трети страни и няма достъп до данните. Тази информация е напълно контролирана от Трети страни, както е описано в техните правила за поверителност.

17.4. Предпочитания и деактивиране на бисквитките
ВЕЗБА също използва технологии, като свои собствени бисквитки, за да предостави персонализиран онлайн изглед, съобразен с вашите интереси. Повечето браузъри са настроени да приемат, проверяват и деактивират бисквитки чрез настройките.
Моля, обърнете внимание, че деактивирането на навигацията, или функционите бисквитки, може да доведе до непроизводителност на сайта и/или да ограничи услугите. По-долу се намират страници за управление на бисквитки, на следните браузъри:

 1. Internet Explorer
 2. Chrome
 3. Firefox
 4. Safari

За повече информация за бисквитки и как да ги настроите според вашите предпочитания, за профилиращите бисквитки на Трети страни, моля посете​ www.youronlinechoices.com

За деактивиране на анализиращите бисквитки и да спрете Google Analytics от събиране на информация, относно вашето навигиране, вие може да свалите add-on за деактивиране на Google Analytics.

При възникнали въпроси, спорове и недоразумения, важат общите условия приложени на български език, в българската версия на официалния сайт на ВЕЗБА ООД.

Дата на последната промяна: 01.09.2022 г.